Právo je umění uplaťnovat to, co je dobré a spravedlivé

Publius Iuventilus Celsus


JUDr. Kamil Andree, advokát, insolvenční správce, zapsaný mediátor, rozhodce

po absolvování Gymnázia v Olomouci Hejčíně úspěšně dokončil následné studium oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s promocí v roce 1996. Své akademické právnické vzdělání doplnil složením rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a získáním titulu doktor práv v roce 2008.

V rámci své pedagogické činnosti vedl několik let právní kliniku a seminář profilace v právní praxi na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Po tříleté praxi advokátního koncipienta složil v roce 1999 advokátní zkoušku a založil vlastní advokátní kancelář. Od roku 2001 je činný jako konkurzní správce, od roku 2009 po složení zkoušek a získání osvědčení Ministerstva spravedlnosti ČR vykonává činnost insolvenčního správce a zakládá insolvenční kancelář.

Mimosoudnímu řešení sporů se věnuje v rozhodčím řízení, kdy je zapsaným rozhodcem v seznamu vedeném Ministertvem spravedlnosti ČR. Kromě činnosti rozhodce ad hoc je zapsaným rozhodcem u jediného stáleho rozhodčího soudu, který řeší majetkové spory v ČR a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, která svým institucionálním rámcem a kvalitou rozhodců zajišťuje objektivní a nezávislé rozhodčí řízení.

Další rozvíjející se oblastí mimosoudního řešení sporů je mediace, kde v roce 2013 složil mediační zkoušku a je zapsaným mediátorem u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Hovoří anglicky a rusky.