Oddlužení – sepis návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení musí být sepsán a za dlužníka podán:

a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo
b) akreditovanou osobou

V naší advokátní kanceláři pro Vás sepíšeme návrh na povolení oddlužení zpravidla do jednoho týdne od doby, kdy nám dodáte všechny potřebné dokumenty.
Za účelem sepsání návrhu na povolení oddlužení si sjednejte schůzku telefonicky (605 817 914, 588 519 972) či e-mailem (kancelar@akandree.eu). Sepis návrhu je možné řešit i online. Základní podmínky pro povolení oddlužení a dokumenty potřebné pro sepsání návrhu na povolení oddlužení naleznete níže.

Podmínky:

1) Dlužník je v platební neschopnosti, tedy:

 • má alespoň 2 věřitele
 • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
 • tyto závazky není schopen plnit (zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků / neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti / není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí)

2) Dlužník má dostatečný příjem, aby v oddlužení splácel alespoň minimální splátku (2.200 Kč). Příjem může být jak ze zaměstnání či důchodu, tak i pravidelného daru od jiné osoby. Zda je Váš příjem dostatečný lze ověřit zde – https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

3) Dlužník podáním návrhu na povolení oddlužení nesleduje nepoctivý záměr.

Insolvenční soud ZAMÍTNE návrh na povolení oddlužení, pokud:

 • výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení
 • v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny
 • v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno
 • v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět

Jaké podklady je třeba dodat pro sepis návrhu na povolení oddlužení?

 • listiny dokládající aktuální příjem (pracovní smlouva, potvrzení o výši důchodu,…)
 • listiny dokládající příjmy za posledních 12 měsíců (výplatní pásky, daňové přiznání, důchod,...)
 • podklady ke svým dluhům (exekuční příkazy, soudní rozhodnutí, smlouvy s věřiteli)
 • výpis z rejstříku trestů
 • máte-li děti – rodné listy dětí, případně rozhodnutí o výživném
 • jste-li v manželství – oddací list

Dalšími přílohami k návrhu na povolení oddlužení jsou plná moc, prohlášení dlužníka a seznam majetku dlužníka – tyto Vám připravíme.