Právní služby

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva a to zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného a exekučního.

Právní pomoc je zajišťována těmito formami:

 • právními poradami
 • právními rozbory
 • zastupováním klienta před soudy všech stupňů, orgány veřejné správy a samosprávy

Občanské právo, zejména:

 • sepis smluv týkajících se převodu nemovitostí - kupní, darovací, o převodu vlastnictví bytové jednotky, prohlášení vlastníka budovy, zástavy, věcná břemena
 • sepis smluv o převodu vlastnictví movitých věcí, půjčky
 • rozvodová agenda včetně vypořádání společného jmění manželů
 • sousedské právo
 • bytové právo - nájem a podnájem - družstevní byty, nájem a podnájem nebytových prostor
 • zajištění pohledávek, úschovy listin a peněz
 • občanská sdružení
 • náhrady škod

Obchodní právo, zejména:

 • všeobecná právní pomoc firmám
 • sepis obchodních smluv
 • směnečné právo

Rodinné právo, zejména:

 • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
 • žaloby na výživné a úpravu styku s dětmi

Trestní právo, zejména:

 • porady a obhajoba v trestním a přestupkovém řízení
 • zastupování poškozených při vymáhání náhrady škody - adhezní řízení

Autorské právo, zejména:

 • smlouvy podle autorského zákona

Exekuce, zejména:

 • vymáhání pohledávek
 • návrhy na provedení exekuce - spolupráce s exekutory
 • zastupování a právní pomoc dlužníkům

Insolvenční řízení:

 • sepis návrhů
 • činnost insolvenčního správce

Rozhodčí řízení:

 • zastupování v řízení
 • výkon funkce rozhodce